مالی انتقال سال مالی

انتقال سال مالی

بستن سال مالی فرآیندی است که در پایان هر دوره مالی انجام می‌شود. یعنی در پایان دوره مالی اصناف و شرکت ها باید تمامی رویدادهای مالی دوره جاری را ببندند.
بستن حساب های هر کسب و کاری مهم ترین عملیاتی است که در پایان هر دوره مالی باید صورت بگیرد. چرا که با بستن حساب ها، اساسی ترین رکن آن که محاسبه سود و زیان است اتفاق می افتد…