حسابداری نوین پرداز

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان را ابلاغ کرد - قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قوانین تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (10 ماده اصلی)

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای اجرا ابلاغ کرد.

ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به «حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور، قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را ابلاغ کرد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان را ابلاغ کرد - قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 1

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

به‌ منظور رعایت موعد زمانی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌ ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد مزبور، به میزان پنج درصد (%۵) و تا سقف پنجاه درصد (%۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ را کاهش دهد.

پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌یافته به حالت قبل باز می‌گردد.

ماده 2

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد (%۱۰۰) جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور - سامانه مودیان

ماده 3

تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌ هایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند.

مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید.صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان را ابلاغ کرد - قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 4

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصويب اين قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پايان سال ۱۴۰۳ به‌تدريج فراخوان نمايد. مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.

ماده 5

در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جمله «کليه اشخاص مشمول مکلفند به ترتيبي که سازمان مقرر مي کند، نسبت به ثبت نام در سامانه موديان اقدام کنند» به جمله «سازمان مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ لازم الاجراء شدن اين ماده نسبت به ثبت نام و عضويت کليه موديان در سامانه مؤديان و تخصيص کارپوشه اختصاصي به آنها اقدام نمايد. همچنين سازمان موظف است حداکثر ظرف يک هفته پس از ثبت‌نام موديان در نظام مالياتي، نسبت به ثبت نام و عضويت و نيز تخصيص کارپوشه اختصاصي به آنها در سامانه مؤديان اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حکم فوق توسط سازمان براي مودياني که در نظام مالياتي ثبت‌نام کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضويت يا عدم ثبت نام در سامانه موديان نمي‌شوند» اصلاح می‌گردد.

ماده 6

دو تبصره به عنوان تبصره های (۱)و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می‌یابد:

تبصره 1:

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان را ابلاغ کرد - قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.

تبصره 2:

کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده 7

در ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت های «بيشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بيش از سه برابر معافيت سالانه» به عبارت های «بيشتر از پنج برابر فروش اظهارشده» و «بيش از پنج برابر معافيت سالانه» اصلاح می‌شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد» عبارت «در صورتي که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد، پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده اخير الذکر ملاک عمل خواهد بود». اضافه می‌شود.

ماده 8

ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق می‌شود:

«ماده ۱۴ مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، مودیانی که ميزان فروش سالانه آنها کمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌های مستقیم باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونيکی نمی‌باشند. سازمان می‌تواند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور را با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن را پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت نماید. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مودی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیان موضوع این ماده، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهائی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی گروه‌هایی از مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.

تبصره 1:

به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب صد و پنجاه برابر، صد برابر و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

تبصره 2:

 تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود».

ماده 9

در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت («به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی») پس از عبارت «تعیین تعرفه‌ها» اضافه می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

تبصره 1:

سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت های معتمد درخصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صددرصد (%۱۰۰) آن تخصیص می یابد.

حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگسازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 10

عبارت زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می‌شود:

«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد».

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا