فراخوان ثبتنام_قانون مالیات

فراخوان ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخشی از مؤدیان فراخوان نشده از ابتدای دی ماه 1402

به موجب ماده (13) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02، از آنجایی که تا زمان راه اندازی کامل سامانه مؤدیان ترتیبات ثبت نام حسب مقررات…

فراخوان ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخشی از مؤدیان فراخوان نشده از ابتدای دی ماه 1402 بیشتر بخوانید »